P. rostocki feeds on lichen, 21 October 2009 - 1

P. rostocki feeds on lichen, 21 October 2009 - 2