Garden Bumblebee (Bombus hortorum), showing its long tongue